Bedømmelse

Samspil med styrke og karakter

På det marine forland, Restrup Enge, nord for amtsvejen mellem Aalborg og Nibe ligger »Ny Hasserisgaard« kun otte km fra Aalborg centrum. Oprindelig lå her et lille husmandssted med stuehus, stald og maskinhus, men i 2004 blev det meste nedrevet og erstattet af et trelænget bygningsanlæg med »stuehus«, hestestald, og maskinhus.
Stuehuset fungerer primært som bolig for to generationer, men rummer også ingeniørfirmaet Ny Hasserisgaard Aps., samt kontorfaciliteter for hesteopdrættet. I det lange perspektiv er det planen, at den mindste bolig skal omdannes til firmadomicil for virksomheden.
Gårdspladsen favner - sammen med nyplantningerne, træer og pur, ankomst, parkering og ophold samt præsentation af heste - en stram og veldefineret helhedsplan for dette nye husmandssted.
Hestestald og maskinhus er ombygninger af det eksisterende, medens løsdriftsstald med foderlager og stuehus er nybyggeri.
Løsdriftsstalden vinkelret på stuehuset rummer en interessant detalje, idet der her er udformet et »udskud« som med glas i sin fulde længde på en og samme gang giver udsyn til gårdspladsen og mulighed for indblik til hestes og rytteres aktiviteter.
Stuehuset er udformet som et længehus med en lang række interessante variationer og detaljeringer. En nytolkning af et »orangeri«, danner adskillelse mellem og mødested for de to generationers beboer. Det giver en vis gennemsigtighed fra ankomstplads og helt ud til horisonten, momentvis brudt af interessante spejlinger og græssende heste på marken.

 

   

Stuehusets størrelse, form og format, markerer sig ikke alene som en del af det samlede bygningsanlæg, men også stærkt i forhold til det åbne flade land. Det er her samspillet mellem det store flade land og stuehusets volumen opleves med formmæssig styrke og karakter.
De korte og lange kig fra husets mange rum er - gennem udformning af rumlighederne indbyrdes samt placeringen af vindues- og dørpartier - et forbilledligt eksempel på ideen om at udnytte husets interiøre rumligheder og samspillet med omgivelserne optimalt.
Fra husets nord-, øst- og sydvendte rum er der mulighed for udsyn, dels gennem direkte adgang til udearealerne, dels gennem varierende udformning af vindues- og døråbninger.
Det er lykkedes at skabe et helstøbt bygningsanlæg med velproportionerede bygninger og med en enkel detaljering, som er velovervejet i forhold til bygningers funktion.
Der er fokuseret stærkt på den vanskelige opgave at forme dagslysindtaget i de enkelte rum, og det er lykkedes i langt de fleste situationer.
Men i stuehusets øverste etage savnes en optimering af lysindtaget i forbindelse med soverum og gangareal.
 »Ny Hasserisgaard« er ikke i egentlig forstand et landbrugsbyggeri. Når det er taget med, er det begrundet i den aktualitet, der ligger i de mange overflødiggjorte landbrugsejendomme. Hvad gør vi ved dem og hvordan?
Her er »Ny Hasserisgaard« et godt eksempel til inspiration for de mange, som står i samme situation.

Fra LandsbrugsAvisen i forbindelse med
nominering til Agro Arkitektur Prisen 2006.

   

Agro Arkitekturprisen - bedømmelse 1Agro Arkitekturprisen - bedømmelse 1Agro Arkitekturprisen - bedømmelse 2Agro Arkitekturprisen - bedømmelse 2Agro Arkitekturprisen - bedømmelse 3Agro Arkitekturprisen - bedømmelse 3